• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider

صافی کف پا در کودکان

صافی کف پا در کودکان
صافی کف پا در کودکان

صافی کف پا در کودکان

بصورت کلی هیچ روشی نمی‌تواند سیر تکاملی صافی کف پا دربچه ها را تغییر دهد. و تشخیص اینکه صافی کف پا در کدام گروه از بچه ها در آینده علامت دار میشود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: