• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
چسبندگی استخوانهای تارس یا تارسال کوالیشن

چسبندگی استخوانهای تارس یا تارسال کوالیشن

در این بیماری یک یا چند استخوان که به صورت طبیعی باید از هم جدا باشند، بحالت چسبیده بهم باقی مانده اند.
سندروم تونل تارسال

سندروم تونل تارسال

سندروم تونل تارسال زمانی اتفاق می‌افتد که عصب اصلی پا که به سمت کف پا حرکت میکند ، تحت فشار قرار می گیرد.
شکستگی متاتارس ها

شکستگی متاتارس ها

در ناحیه پا 5 متاتارس داریم ، بسته به اینکه کدام متاتارس و کدام ناحیه از آن دچار شکستگی شده باشند درمان متفاوت است