• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
پیچ خوردگی مچ پا یا آسیب سیندسموزیس

پیچ خوردگی مچ پا یا آسیب سیندسموزیس

این نوع پیچ خوردن به دنبال آسیب لیگامانهای سیندسموز در ناحیه بالای مچ پا اتفاق می‌افتد.
پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا به صورت استرس ویا کشیدگی زیاد درقسمت خارجی مچ پا رخ می دهد.
آسیب سزاموئید و شکستگی

آسیب سزاموئید و شکستگی

زیر مفصل اصلی شست پا، دو عدد استخوان سزاموئید وجود دارد ، که نقش مهمی جهت راه رفتن و رفع فشار از مفصل دارد.
آسیب های ورزشی مچ پا

آسیب های ورزشی مچ پا

شامل تمام آسیب های می شود که حین ورزش اتفاق می افتد.آسیب های ورزشی شایع شامل موارد زیر است.
آسیب تاندون پرونئال

آسیب تاندون پرونئال

تاندون های پرونئال، دو تاندون هستند که در ناحیه خلفی قوزک خارجی قرار دارند.
شکستگی فوت آسیب لیسفرانک

شکستگی فوت – آسیب لیسفرانک

آناتومی مفصل تارسومتاتارسال پیچیده است و از چندین مفصل تشکیل شده است.