• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
نکروز آواسکولار استخوان تالوس

نکروز آواسکولار استخوان تالوس

نکروز آواسکولار به دنبال توقف خونرسانی کامل و موقت به قسمتی از استخوان رخ می دهد.
شکستگی استخوان تالوس

شکستگی استخوان تالوس

استخوان تالوس استخوان بسیار مهمی در مچ پا است ، که ارتباط بین ساق پا و کف پا را برقرار میکند.
نقص غضروف تالوس

نقص غضروف تالوس

به دنبال پیچ خوردن مچ پا یا شکستگی ، غضروف روی استخوان تالوس دچار آسیب می شود.
شکستگی استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه معمولا به دنبال سقوط از ارتفاع یا تصادف رخ می دهد.
برجستگی استخوانی پشت پاشنه Post heel spur

برجستگی استخوانی پشت پاشنه Post heel spur

با افزایش سن و فعالیت زیاد ، قسمتی از تاندون آشیل که به استخوان پاشنه متصل است ، ملتهب و برجسته می‌شود.
چسبندگی استخوانهای تارس یا تارسال کوالیشن

چسبندگی استخوانهای تارس یا تارسال کوالیشن

در این بیماری یک یا چند استخوان که به صورت طبیعی باید از هم جدا باشند، بحالت چسبیده بهم باقی مانده اند.