• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
نقص غضروف تالوس

نقص غضروف تالوس

به دنبال پیچ خوردن مچ پا یا شکستگی ، غضروف روی استخوان تالوس دچار آسیب می شود.
شکستگی استخوان تالوس

شکستگی استخوان تالوس

استخوان تالوس استخوان بسیار مهمی در مچ پا است ، که ارتباط بین ساق پا و کف پا را برقرار میکند.
نکروز آواسکولار استخوان تالوس

نکروز آواسکولار استخوان تالوس

نکروز آواسکولار به دنبال توقف خونرسانی کامل و موقت به قسمتی از استخوان رخ می دهد.