• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
ناپایداری و لقی مچ پا

ناپایداری و لقی مچ پا

پیچ خوردگی های مچ پا جزو شایع ترین آسیب های ارتوپدی محسوب می شود که میتواند حین ورزش یا فعالیت معمول روزانه مانند راه رفتن اتفاق افتد.
پارگی مزمن یا قدیمی تاندون آشیل

پارگی مزمن یا قدیمی تاندون آشیل

همانطور که در قسمت مربوط به پارگی حاد آشیل گفته شد،بهترین درمان جهت ترمیم تاندون آشیل، روش جراحی است.