• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
مورتون نروما

مورتون نروما

این بیماری به صورت تورم و التهاب عصب بین سرمتاتارسها و انگشتان است ، که بعلت فشار خارجی به عصب ایجاد میشود.