• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
ناپایداری و لقی مچ پا

ناپایداری و لقی مچ پا

پیچ خوردگی های مچ پا جزو شایع ترین آسیب های ارتوپدی محسوب می شود که میتواند حین ورزش یا فعالیت معمول روزانه مانند راه رفتن اتفاق افتد.
قوس کف پای زیاد Cavus شارکو ماری توث

قوس کف پای زیاد Cavus شارکو ماری توث

ارتفاع زیاد قوس کف پا علل مختلفی دارد که شایع ترین نوع آن دیستروفی عضلانی به نام شارکو ماری توث است.
زخم دیابتی

زخم دیابتی

زخم پای دیابتی به علت نوروپاتی یا بیماری عصب رخ می دهد.