• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
بیماریهای محل چسبیدن تاندون آشیل به پاشنه

بیماریهای محل چسبیدن تاندون آشیل به پاشنه

تاندون آشیل به وسعت 3-4 سانتیمتر ، ناحیه چسبیده به استخوان پاشنه دارد.
پارگی مزمن یا قدیمی تاندون آشیل

پارگی مزمن یا قدیمی تاندون آشیل

همانطور که در قسمت مربوط به پارگی حاد آشیل گفته شد،بهترین درمان جهت ترمیم تاندون آشیل، روش جراحی است.
پارگی حاد تاندون آشیل

پارگی حاد تاندون آشیل

تاندون آشیل یک باند ضخیم است که دو عضله پشت ساق را به استخوان پاشنه وصل می‌کند، این انیمیشن سه بعدی.
تاندینوز آشیل

تاندینوز آشیل

این حالت عملکرد تاندون آشیل را مختل می کند.
آسیب تاندون پرونئال

آسیب تاندون پرونئال

تاندون های پرونئال، دو تاندون هستند که در ناحیه خلفی قوزک خارجی قرار دارند.