• TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
  • TopSlider
جستجو
برجستگی استخوانی پشت پاشنه Post heel spur

برجستگی استخوانی پشت پاشنه Post heel spur

با افزایش سن و فعالیت زیاد ، قسمتی از تاندون آشیل که به استخوان پاشنه متصل است ، ملتهب و برجسته می‌شود.
شکستگی انگشت پا

شکستگی انگشت پا

اکثر شکستگی های انگشت پا ، نیاز به جراحی ندارد و معمولاً با تیپینگ یا چسب زدن انگشت به انگشت کناری ، درمان می شود.
بونیونت

بونیونت

این بیماری شبیه هالوس والگوس بوده ولی در ناحیه انگشت پنجم یا انگشت کوچک پا دیده می شود.
انگشتان خمیده

انگشتان خمیده

برخلاف انگشت چکشی ، چندین انگشت را گرفتار میکند. به صورتی که انگشتان به صورت خمیده رو به پایین قرار میگیرند.
هالوس والگوس یا بونیون

هالوس والگوس یا بونیون

زمانی که انگشت شست به طرف انگشت دوم منحرف می‌شود ، در این حالت برجستگی دردناک در سمت داخلی پا ایجاد میشود.این برجستگی هنگام پوشیدن کفش، یا در ورزش و راه رفتن باعث ناراحتی می شود.